Viihtyisät ja ulkoilemaan houkuttelevat metsät ovat tärkeitä kuntalaisten hyvinvoinnille ja niiden merkitys ihmisten terveydelle on yhä kiistattomampi. Erityisesti korona-aika on saanut meidät liikkumaan luonnossa ja huomaamaan sen tärkeyden.

Hyvinvoivat metsät ovat oleellisia metsälajiston kannalta. Metsäelinympäristöistä jopa 70 prosenttia on uhanalaisia joko määrän tai laadun muutosten perusteella. Kolmasosa uhanalaisista lajeista elää ensisijaisesti metsissä ja lisäksi monet muut lajit ovat riippuvaisia metsistä. Suurin uhanalaisuuden syy ja tulevaisuuden riski eliölajeille on metsien intensiivinen käyttö ja metsätalouden aiheuttamat muutokset muun muassa metsien ikärakenteessa ja lahopuun määrässä.

Metsänkäsittelymenetelmillä on suuri merkitys myös ilmastonäkökulmasta. Avohakkuut vaikuttavat merkittävästi ilmastoon pienentämällä metsien kykyä sitoa hiiltä ja vapauttamalla maaperän hiiltä ilmakehään. Metsänkäsittelymenetelmien valinnalla voidaan vaikuttaa myös vesistöjen tilaan. Avohakkuita seuraava maaperän muokkaus aiheuttaa ravinnepäästöjä (kuten typpeä ja fosforia) ja kiintoainepäästöjä vesistöihin.

Jokaisen kunnan tulee kantaa omalta osaltaan vastuuta luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä, vesistöjen tilasta sekä ilmastosta. Houkutteleva kunta tarjoaa asukkailleen mahdollisuuden virkistyä lähimetsissä. Luonnontilainen metsä ei tarvitse hoitoa, sen sijaan se hoitaa meitä. Säilytetään lähimetsämme, meille kaikille ja tuleville sukupolville!