Eduskuntavaaliohjelma 2023

Valprogram på svenska

Election programme in English 

Vaaliohjelma selkokielellä

Tulevaisuuden Suomea rakennetaan nyt. Käännetäänkö kelkka kohti menneisyyttä vai tulevaisuutta? Tässä ohjelmassa esittelemme Varsinais-Suomen Vihreiden eduskuntavaalien kärkitavoitteet.

Luonto ja ympäristö

Turvataan monimuotoinen luonto tuleville sukupolville

Ihminen on osa luontoa ja siitä täysin riippuvainen, siksi luontokato on pysäytettävä. Monimuotoinen luonto on myös itseisarvo, ja on meidän tehtävämme varmistaa, että se voi kukoistaa. Meidän on suojeltava maamme luonnontilaiset metsät, suot ja vesistöt. Hävitettyä ja heikennettyä luontoa on ennallistettava ja luonto tuotava vahvemmaksi osaksi myös kaupunkeja. Ympäristölle haitallisen toiminnan tulee näkyä sen hinnassa, saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti. Suomi on jo onnistunut vähentämään päästöjään, mutta paljon on vielä tehtävää. Siksi reilua siirtymää kohti ilmastopositiivista taloutta on nopeutettava. Valitsemme tehokkaita ja kestäviä ilmastoratkaisuja, jotka synnyttävät vientiä ja työpaikkoja.

 • Edistetään Saaristomeren suojelua ja ehkäistään Saaristomeren kuormitusta. Ohjataan rahoitusta ympäristön kannalta kestäviin tuotantosuunnan muutoksiin ja riittäviin vesiensuojelurakenteisiin.
 • Laajennetaan nykyisiä merellisiä kansallispuistoja ja perustetaan uusia. Rakennetaan mertensuojeluverkosto niin, että siinä ovat kaikki avomeri- ja rannikkovesialueiden luontotyypit ja lajisto hyvin edustettuina.
 • Ennaltaehkäistään kemikaalien ja mikromuovin päätymistä vesistöihin. Velvoitetaan Itämerellä liikkuvat alukset jättämään jätevetensä maihin.
 • Sisällytetään kaavoitus- ja rakentamislakiin vesistöjen muodostamat ekologiset verkostot eli siniverkostot. Huolehditaan vesistöjen saavutettavuudesta ja virkistysmahdollisuuksista maankäytön suunnittelussa.
 • Tuetaan viherkertoimen ja muiden kestävän kaavoituksen työkalujen käyttöä kunnissa. Edistetään kuntien metsien ja viheralueiden luonnonmukaista hoitoa. Lisätään kuntien biodiversiteettialueita asettamalla rakennetulle ympäristölle luontotavoitteet.
 • Lopetetaan luonnolle haitalliset tuet, kuten soiden ojituksen tuki.
 • Suojellaan vanhat luonnontilaiset metsät. Vahvistetaan monimuotoisuutta ja hiilinieluja myös talousmetsissä.
 • Kielletään uhanalaisten lajien metsästäminen ja kalastaminen. Rajoitetaan hakkuita uhanalaisten lajien esiintymisalueilla.
 • Elvytetään vaelluskalakantoja päivittämällä vesivoimayhtiöiden ympäristö- ja kalatalousvelvoitteet sekä purkamalla haitallisimpia patoja sekä rakentamalla kalaportaita.
 • Ulotetaan hiilineutraaliustavoite 2035 koskemaan myös suomalaisten kulutuksesta muualla aiheutuvia päästöjä ja asetetaan hiilinieluille määrälliset tavoitteet.

Yhdenvertaisuus

Puolustetaan tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, demokratiaa ja ihmisoikeuksia

Kaiken yhteiskunnallisen toiminnan on perustuttava ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Kaikilla on oltava vapaus olla oma itsensä. Yhteiskunnan eriarvoisuutta aiheuttava rakenteet on purettava. Erityisesti on tuettava niitä ihmisiä, joiden mahdollisuuksia vähentävät ennakkoluulot, vaikeat olosuhteet, heikko sosioekonominen asema tai tausta. Mikään yksittäinen ominaisuus ei saa määrittää yhteiskunnan silmissä yksilön arvoa tai ihmisyyttä. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat osa suomalaista tarinaa. Jatketaan sen edistämistä, työ on vielä kesken.

 • Lasketaan äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden ikäraja 16 vuoteen kaikissa vaaleissa sekä kansalaisaloitteissa. Lisätään kaikilla päätöksenteon tasoilla nuorten osallisuutta esimerkiksi nuorisovaltuustoin.
 • Vahvistetaan keinoja tasa-arvon edistämiseksi, syrjintään puuttumiseksi ja oikeusturvan toteutumiseksi tekemällä tasa-arvolain kokonaisuudistus. Edistetään palkka-avoimuutta ja samapalkkaisuutta lainsäädännön keinoin.
 • Otetaan käyttöön anonyymi rekrytointi ja muita toimenpiteitä taustoiltaan moninaisen henkilöstön palkkaamiseksi.
 • Puututaan lähisuhdeväkivaltaan ja lisätään turvakotipaikkojen määrää sekä saavutettavuutta. Helpotetaan lähestymiskieltojen saamista ja tiukennetaan niiden valvontaa.
 • Vahvistetaan uhrien asemaa, oikeuksia ja tukea sekä oikeudenhoidon resursseja. Rajataan toistuva ja vakava lähisuhdeväkivalta lainsäädännöllä sovittelun ulkopuolelle.
 • Vähennetään virallisissa yhteyksissä tarpeetonta sukupuoliluokittelua.
 • Alennetaan juridisen sukupuolen vahvistamisen ikärajaa 18 ikävuodesta 15 vuoteen ja mahdollistetaan murrosikää lykkäävien hoitojen saatavuus.
 • Kielletään intersukupuolisten lasten lääketieteellisesti ei-välttämättömät sukuelinkirurgiset toimenpiteet. Kielletään lasten sukuelinten silpominen ja eheytyshoidot.
 • Varmistetaan fyysinen ja sosiaalinen esteettömyys kaikissa palveluissa ja tiloissa.
 • Parannetaan julkisten digipalvelujen saavutettavuutta ja tarjotaan välttämättömään asiointiin myös ei-digitaalinen vaihtoehto.
 • Nostetaan pakolaiskiintiötä, helpotetaan perheenyhdistämistä ja toteutetaan humanitaarinen viisumi. Lisätään koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa sekä parannetaan maahan muuttaneiden koulutuspalveluita ja työllistymistä
 • Ehkäistään syrjintää ja rasismia.

Koulutus, tutkimus ja kulttuuri

Jokaiselle mahdollisuus oppia ja onnistua.

Suuri osa Suomen lapsista ja nuorista voi hyvin. Osa on kuitenkin vaarassa pudota yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle. Meidän on varmistettava jokaiselle lapselle laadukas varhaiskasvatus, perusopetus ja tarvittava tuki koko koulutuspolun ajan. Toteutetaan harrastamisen Suomen malli, jotta kaikilla lapsilla ja nuorilla on vähintään yksi mieleinen harrastus. Koulutus ja tutkimus ovat sijoituksia joilla rakennamme tulevaisuutta. Koulutustasoa on nostettava ja osaamista vahvistettava koko Suomessa.

 • Puretaan koulutuksen rahoituksen hankeperustaisuutta ja lisätään ennustettavan perusrahoituksen osuutta. Lisätään korkeakoulujen perusrahoitusta ja aloituspaikkoja pysyvästi ja täysimääräisellä rahoituksella.
 • Puolustetaan koulutuksen maksuttomuutta ja mahdollistetaan täysipainoinen opiskelu korottamalla opintorahaa. Poistetaan opintotuen kaksiportaisuus eli jako alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon välillä. Turvataan ammatillisen ja lukiokoulutuksen koulutuksen saatavuus, laajuus ja riittävä lähiopetus koko maassa.
 • Taataan kaikilla koulutusasteilla riittävä henkilöstömitoitus. Kirjataan opettajamitoitus perusopetuslakiin, jotta jokaiselle lapselle voidaan turvata riittävä yksilöllinen opetus ja opettajille työrauha opettaa.
 • Opettajille tulee luoda palautteenantokanava oppimisen tai turvallisuuden ongelmista. Opettajalla tulisi olla myös riittävät valtuudet taata oppijoiden turvallinen opiskelu.
 • Selvitetään korona-ajan vaikutuksia nuorten hyvinvointiin ja oppimiseroihin. Käynnistetään monivuotinen ja poikkihallinnollinen ohjelma, jolla palautetaan nuorten hyvinvointi koronaa edeltävälle tasolle.
 • Vahvistetaan oppilaiden tukea ja oikeutta pienryhmäopetukseen ja erityisopetukseen. Vammaisten oppijoiden ja oppimisvaikeuden omaavien oppilaiden on saatava yksilöllisiin tarpeisiin tukea opetustilanteessa.
 • Puututaan kiusaamiseen ja kouluväkivaltaan välittömästi, tehokkaasti ja moniammatillisesti.
 • Ehkäistään alueellista ja koulujen välistä eriarvoistumista tukemalla riittävällä tasa-arvorahalla päiväkotien ja koulujen toimintaa.
 • Tuetaan kyläkoulujen elinvoimaisuutta. Suuria koulutuskeskuksia ei tule perustaa kyläkoulukulttuurin menettämisen kustannuksella.
 • Pidennetään oikeus valmistavaan opetukseen kahteen vuoteen niille lapsille, jotka tätä tukea tarvitsevat. Aloitetaan 2-vuotinen esiopetus.
 • Maahanmuuttajien ja toisen sukupolven maahanmuuttajien kielellisen taidon kehittymistä tulee tukea. Kielellinen taito tulee taata ennen kouluasteissa etenemistä.
 • Nostetaan tieteen ja tutkimuksen rahoitus tasolle, joka mahdollistaa pitkäjänteisen, kunnianhimoisen ja tuloksellisen tutkimustyön, sekä opettamisen.
 • Turvataan lasten mahdollisuus taiteen tekemiseen ja kokemiseen päiväkodissa ja koulussa. Varmistetaan kaikille mahdollisuus kokea kulttuuria yhdenvertaisesti.
 • Turvataan kirjastopalvelut helposti saavutettavana lähipalveluna. Rahoitetaan kirjastojen digisiirtymää, kasvatetaan sähköisten aineistojen määrää ja varmistetaan tekijöille niistä korvaus.
 • Ohjataan suurempi osuus valtion vientituesta luoville aloille. Asetetaan tavoitteeksi kasvattaa kulttuurin ja luovien alojen osuutta bruttokansantuotteesta kohti EU:n keskitasoa.
 • Ohjataan kuntia toteuttamaan taiteen prosenttiperiaatetta niin rakennushankkeissa kuin kaupunkiympäristössä.
 • Vahvistetaan luovan työn tekijöiden tuloja uusista käyttöalustoista ja -tavoista. Parannetaan tekijänoikeuskorvausten läpinäkyvyyttä, taloudellista tehokkuutta ja luovan työn tekijöiden neuvotteluasemaa.
 • Otetaan käyttöön kulttuurialan erityispiirteet huomioivia tukivälineitä ja kasvatetaan valtion taiteilija-apurahojen sekä taiteilijaeläkkeiden määrää.
 • Turvataan avustukset niin seuroille kuin liikuntapaikkojen rakentamiseen ja lisätään tukea harrasteurheilulle. Otetaan entistä vahvemmin huomioon liikuntapalveluissa toiminta- ja liikkumisesteiset sekä muut vähemmistöryhmät.

Talous ja toimeentulo

Uudistetaan taloutta ja ohjataan verotuksella kestäviin ratkaisuihin.

Hyvinvointiyhteiskunnan ja kestävien investointien rahoittaminen edellyttää vahvaa julkista taloutta. On tehtävä rakenteellisia uudistuksia, jotta julkisen talouden kestävyys voidaan varmistaa ja selviämme myös tulevista kriiseistä. Verotus tulee pitää hyvinvointivaltion rahoituksen turvaavalla pohjoismaisella tasolla ja järjestelmä remontoida vauhdittamaan vihreää siirtymää. Toteutetaan verouudistus, jossa verotuksen painopistettä siirretään työn verotuksesta ympäristö- ja muiden haittojen ja kulutuksen verottamiseen. Talouden on tuettava ihmisten hyvinvointia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä istuttava ympäristön kantokyvyn asettamiin rajoihin. Paikataan tilkkutäkkimäinen sosiaaliturva perustulolla.

 • Tasapainotetaan julkinen talous keskipitkällä aikavälillä. Vahvistetaan valtion roolia suhdanteiden tasaamisessa. Otetaan käyttöön bruttokansantuotetta täydentäviä mittareita, jotka ottavat huomioon luontopääoman ja ihmisten hyvinvoinnin.
 • Vahvistetaan valtiontaloutta taittamalla velkasuhteen kasvu siten, että samalla mahdollistetaan ekologiset ja sosiaaliset investoinnit.
 • Torjutaan veronkiertoa. Ehkäistään haitallista verokilpailua ja tilkitään verotuksen aukkoja, joiden avulla vältellään esimerkiksi sijoitustuottoihin ja osinkoihin sekä yrityksen tulokseen kohdistuvaa verotusta.
 • Velvoitetaan kaikki suuret kansainväliset yritykset raportoimaan veronsa maakohtaisesti. Lisätään automaattista verotietojen vaihtoa maiden välillä.
 • Vapautetaan pienet pääomatulot verosta ja lisätään veron progressiivisuutta tulo- ja varallisuuserojen kaventamiseksi. Otetaan käyttöön maltillinen varallisuusvero suurille omaisuuksille.
 • Leikataan ympäristölle haitallisia yritys- ja verotukia. Uudistetaan jäljelle jääviä tukia siten, että niissä painotetaan elinkeinorakenteen uudistamista ja vihreän siirtymän edistämistä.
 • Siirrytään kohti yhtenäistä eläkevakuutusta, joka kertyy kaikesta verotettavasta ansiotulosta, mukaan lukien palkkatyö ja yritystoiminta. Poistetaan 18 vuoden alaikäraja eläkkeiden kerryttämiselle.
 • Toteutetaan perusturvaetuuksien yhdistäminen yhdeksi yleistueksi askeleena kohti perustuloa.
 • Nostetaan julkinen ja yksityinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus yhteensä neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Kohdennetaan innovaatiorahoitusta vihreää siirtymää tukevien uusien ratkaisujen kehittämiseen ja kokeilemiseen.
 • Nostetaan työllisyys 80 prosenttiin. Vastataan vihreän siirtymän osaajatarpeisiin poistamalla työlupien saatavuusharkinta työhön johtavan maahanmuuton edistämiseksi. Luovutaan turvapaikanhakijoiden työhönpääsykarensseista.
 • Lisätään rahoitusta kiertotalouden tutkimukseen ja kehitykseen. Edistetään kiertotalouden liiketoimintamalleja, kuten jakamistaloutta ja tuote palveluna -liiketoimintaa.
 • Edistetään rakennusmateriaalien uusiokäytön ja purkujätteen kierrätystä. Helpotetaan jätteiden hyödyntämistä uudelleen raaka-aineina.
 • Edistetään valmistajien velvoitteita tehdä tuotteista pitkäikäisiä ja korjattavia. Lasketaan korjauspalveluiden arvonlisäveroa.
 • Säädetään EU:n laajuinen sitova yritysvastuulaki, joka velvoittaa yritykset estämään ympäristö- ja ihmisoikeusloukkauksia koko tuotantoketjussa.
 • Otetaan kestävyyden ja omavaraisuuden vahvistamiseksi käyttöön luomumenetelmiä myös tavanomaisen tuotannon tukikriteereissä.
 • Tuetaan maatalouden energiaomavaraisuutta esimerkiksi edistämällä biokaasun tuotantoa ja käyttöä.
 • Parannetaan tuottajien, elintarviketeollisuuden ja kaupan välisiä sopimuksia. Puututaan kaupan hallitsevaan asemaan lainsäädännöllä. Selvitetään tilojen suoramyynnin ja ruokarinkien vapauttamista arvonlisäverosta.

Liikenne ja energiaratkaisut

Turvataan Suomen energiaitsenäisyys ja ilmastotavoitteet

Ihmisten ja tavaroiden on liikuttava koko maassa ja rajojen yli sujuvasti ja kestävästi. Uudistamme liikenteen taloudellista ohjausta niin, että se kannustaa kestäviin valintoihin alueellisesti reilulla tavalla. Sijoitamme joukko- ja kevyenliikenteen edistämiseen sekä liikenteen päästöttömyyteen.

Ilmastohätätilaan vastaamisella ja fossiiliriippuvuuden vähentämisellä on kiire. Siksi reilua siirtymää kohti ilmastopositiivista taloutta on nopeutettava. Tuemme kansalaisten kestäviä valintoja, jotta jokaisella on mahdollisuus elää kestävästi esimerkiksi taloudellisesta asemasta tai asuinpaikasta riippumatta.

 • Edistetään hiiltä sitovia teknologioita ja hiilen kierrätystä raaka-aineeksi asettamalla negatiivisille päästöille ja teknologiselle hiilensidonnalle omat tavoitteet ja kilpailuttamalla ratkaisuja avoimella huutokaupalla.
 • Ajetaan fossiilisten polttoaineiden yritys- ja verotuet alas. Laaditaan energiaitsenäisyyden vahvistamisesta kansallinen ohjelma, jolla luovutaan ripeästi fossiilisen energian tuonnista.
 • Vauhditetaan siirtymää puhtaaseen energiaan edistämällä polttoon perustumattomia ratkaisuja lämmöntuotannossa, energian varastointia, sähkön ja vedyn siirtoverkkojen rakentamista sekä energian kulutusjoustoa.
 • Vauhditetaan aurinko- ja tuulivoiman kasvua helpottamalla voimaloiden verkkoon kytkentää ja jouduttamalla lupamenettelyjä. Rakennetaan tuulivoimaa eri puolille maata Suomen rajaturvallisuutta vaarantamatta.
 • Uudistetaan ydinenergialaki ja sujuvoitetaan erityisesti pienydinreaktoreiden sääntelyä turvallisuudesta tinkimättä.
 • Tuetaan fossiilisista energiamuodoista luopumista ja vähäenergisia ratkaisuja sekä vähäpäästöistä liikkumista. Kohdennetaan energia- ja liikkumistukia ihmisille, joilla ei ole mahdollisuutta välittömästi siirtyä vähäpäästöisiin vaihtoehtoihin.
 • Otetaan käyttöön raskaan liikenteen tiemaksu, joka kohdistuu erityisesti kansainväliseen kauttakulkuliikenteeseen. Myönnetään hankintatukea ammattiliikenteen vähäpäästöisille kulkuneuvoille.
 • Rahoitetaan kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä edistäviä hankkeita. Kohdennetaan tiemäärärahat kunnossapitoon ja turvallisuuden parantamiseen. Tuetaan joukkoliikennettä, jotta sen kulkumuoto-osuus kasvaa.
 • Tuetaan sähköautojen latausverkon ja biokaasun jakelun laajentamista sekä autojen yhteiskäyttöä.
 • Otetaan käyttöön porrastetut ruuhkamaksut korvaamaan polttoaineveroja niin, että ne ovat suurimmat siellä, missä oman auton käytölle on eniten vaihtoehtoja.
 • Muutetaan matkakuluvähennystä niin, että huojennus kohdistuu pienituloisille ja ohjaa joukkoliikenteen käyttöön. Poistetaan vapaa autoetu ohjaamaan liikkumista julkisiin ja vähäpäästöisempiin vaihtoehtoihin.
 • Lisätään satsauksia ratoihin painottaen erityisesti kotimaan lentoliikennettä korvaavia yhteyksiä, ratojen kunnossapitoa ja sähköistämistä sekä rataverkon pullonkaulojen karsimista.
 • Ohjataan lentoliikenteen tukia junayhteyksien parantamiseen.
 • Lisätään rautateiden seisakkeiden määrää ja käynnistetään säännöllinen lähijunaliikenne. Annetaan kaupunkiseuduille mahdollisuus kilpailuttaa junaliikenne valtion tukemana.

Ulkopolitiikka ja turvallisuus

Edistetään maailman vakautta, rauhaa ja turvallisuutta

Hyvä elämä rakentuu kokemukselle turvallisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Turvallisuus ei synny vain yhteiskuntamme ulkoisten uhkien torjumisesta, vaan myös sisäisesti repiviin voimiin on puututtava. Euroopan turvallisuustilanne on mullistunut ja epävakaus maailmalla lisääntynyt. Nyt on kyettävä arvioimaan uudelleen Suomen asemaa puolustusyhteistyössä ja vahvistamaan liittoutumista muiden maiden kanssa. On vahvistettava sodan haittoja rajoittavia kansainvälisiä sopimuksia ja edistettävä ydinaseetonta maailmaa sekä kehitettävä asevelvollisuutta ja turvattava Suomen puolustuskyky kaikissa tilanteissa. On varauduttava myös hybridivaikuttamisen ja kyberhyökkäysten kaltaisiin uusiin uhkiin.

 • Kehitetään EU:n yhteistä puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa NATOn rinnalla.
 • Vahvistetaan jäsenmaiden keskinäistä yhteistyötä esimerkiksi puolustusvoimien materiaali- ja immateriaalihankinnoissa.
 • Laajennetaan Suomen maanpuolustusta koskemaan koko ikäluokkaa yhteisellä ja yleisellä palvelusvelvollisuudella siten, että myös aseeton palvelus on vaihtoehto.
 • Varaudutaan hybridihyökkäystilanteita vastaan valtionhallinnon eri toimialojen ja puolustusvoimien yhteistyönä. Lisätään rahoitusta kyberrikosten tutkintaan.
 • Varmistetaan kyky riittävään omavaraisuuteen puolustuksessa, energiantuotannossa, ruoantuotannossa ja muissa yhteiskunnan keskeisissä toiminnoissa.
 • Torjutaan informaatiovaikuttamista ja vahvistetaan medialukutaitoa sekä mediakriittisyyttä.
 • Nostetaan kehitysyhteistyörahoituksen osuutta 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Edellytetään kaikelta kehitysyhteistyöltä vastuullisuutta, vaikuttavuutta ja tehokkuutta.
 • Osallistutaan aktiivisesti korruption vastaiseen työhön Suomessa ja kansainvälisesti yhdessä muiden valtioiden kanssa. Kerätään korruption muodoista ja yleisyydestä säännöllisesti tutkimustietoa, jolla varmistetaan, että toimijoiden korruptionvastainen työ keskittyy oikeisiin asioihin.

Hyvinvointi ja terveys

Puututaan hoivakriisiin, tuetaan lapsia ja nuoria ja parannetaan mielenterveyspalveluita

Suomalaisen hyvinvointivaltion lupaukseen kuuluu se, että ihmiset saavat inhimillistä ja vaikuttavaa terveydenhuoltoa elämäntilanteestaan ja asuinpaikastaan riippumatta. Vahvistamalla julkisia peruspalveluita varmistetaan yhdenvertaiset ja saavutettavat palvelut kaikille niitä tarvitseville. Painopistettä on siirrettävä sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Mielenterveys on syytä ottaa yhtä vakavasti kuin fyysinen terveys.

 • Annetaan hyvinvointialueille verotusoikeus itsehallinnon varmistamiseksi ja vahvistetaan ennaltaehkäisyyn kannustavaa rahoitusta. Täydennetään julkista palvelutarjontaa yksityisen ja kolmannen sektorin palveluilla. Vahvistetaan valvontaa palveluiden laadun turvaamiseksi.
 • Parannetaan matalan kynnyksen terveyspalveluja ja lisätään sote-palveluiden sekä liikunta- ja kulttuuripalvelujen välistä yhteistyötä.
 • Otetaan käyttöön liikkuva vastaanotto osaksi palvelukokonaisuutta sille soveltuville palveluille. Hyödynnetään digitaalisia palveluita.
 • Kehitetään varhaisen puuttumisen malleja, joiden avulla voidaan ehkäistä ongelmien kasaantumista ja palvelutarpeen kasvua.
 • Otetaan käyttöön omalääkärimalli sekä hyviksi ja tehokkaiksi koettuja jonottomia terveyskeskusmalleja. Kehitetään sekä matalan kynnyksen mielenterveyspisteitä (esim. mielenterveysambulanssi) ensihoidon ja sosiaalipäivystyksen tueksi.
 • Parannetaan sote-alan ammattilaisten saatavuutta, pysyvyyttä ja alan houkuttelevuutta. Lisätään tarpeen mukaan sote-alan koulutuspaikkoja ja -malleja.
 • Lisätään tukea tarvitsevien perheiden kotipalvelua ja tehdään palvelun hakemisesta helppoa. Otetaan perhekeskuksen palveluvalikoimaan nuorten vanhemmille suunnatut tukipalvelut.
 • Edistetään lapsibudjetointia kunnissa ja hyvinvointialueilla sekä lapsivaikutusten arviointia kaikessa päätöksenteossa.
 • Varmistetaan, että iästä ja sukupuolesta riippumatta kaikilla on pääsy laadukkaisiin seksuaaliterveyspalveluihin. Otetaan käyttöön alle 25-vuotiaille nuorille maksuton ehkäisy ja tarjotaan ilmaisia kuukautissuojia.
 • Mahdollistetaan lainsäädännöllä abortin saaminen omalla päätöksellä 18 raskausviikkoon asti. Lasketaan vapaaehtoisen sterilisaation ikäraja 18 vuoteen.
 • Tuetaan ikääntyneiden kotona asumista kotiin tuotavilla hoiva-, tuki- ja turvapalveluilla.
 • Tuetaan omien tarpeiden mukaista asumista ja asuntojen muuttamista esteettömiksi.
 • Vammaiselle ihmiselle on tarjottava tarvittavat henkilökohtainen apu sekä invataksimatkat takaamaan osallistumista moderniin yhteiskuntaan ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin.
 • Korvattavien matkojen tulee riittää myös harrastuksiin sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen.