Valprogram 2023

Naturen och miljön

Vi tryggar naturens mångfald för de kommande generationerna

Människan är en del av naturen och totalt beroende av den, därför måste utarmningen av naturen stoppas. Naturens mångfald har också ett egenvärde, och därför är det vår uppgift att säkra att den har möjlighet att blomstra. Vi måste skydda de naturenliga skogarna i vårt land, kärren och vattendragen. Den natur som har skövlats och försvagats måste återställas och naturen bör ges mera betydelse också i städerna. Verksamhet som är skadlig för naturen måste få ekonomiska konsekvenser i enlighet med principen att förorenaren betalar. Finland har redan lyckats minska sina utsläpp, men mycket återstår ännu att göra. Därför bör övergången till en klimatpositiv ekonomi försnabbas. Vi väljer effektiva och hållbara klimatbeslut, som skapar export och arbetsplatser.

 • Vi främjar skyddet av Skärgårdshavet och förhindrar överbelastningen av det. Vi styr finansieringen så att produktionsriktningar som är hållbara för naturen gynnas, och skapar en struktur för vattenskyddet som är tillräckligt effektivt.
 • Vi utvidgar de nuvarande havsbaserade naturparkerna och grundar nya. Vi bygger ett nätverk för skydd av haven så att alla naturtyper och arter som finns i det öppna havet och i kustvattenområdena är representerade.
 • Vi vidtar förebyggande åtgärder för att förhindra kemikalier och mikroplaster att hamna i vattendragen. Vi gör det obligatoriskt för fartyg som rör sig på Östersjön att tömma sitt spillvatten i land.
 • Vi inkluderar de ekologiska nätverken som bildas av vattendragen – de s.k. blådragen – i planerings- och byggnadslagen. Vi sörjer för att vattendragen är nåbara och värnar om rekreationsmöjligheterna i samband med markanvändningsplaneringen.
 • Vi stöder utnyttjande av grönkvoter och andra verktyg för att åstadkomma en hållbar planering i kommunerna. Vi främjar naturenlig vård i kommunernas skogar och grönområden.
 • Vi utvidgar kommunernas biodiversitetsområden genom att ställa upp målsättningar för natur i byggd miljö.
 • Vi slopar stöd som är skadliga för naturen såsom stödet till utdikning av kärr.
 • Vi skyddar de gamla naturenliga skogarna. Vi ökar mångfalden och kolsänkorna också i ekonomiskogarna.
 • Vi förbjuder jakt och fiske av hotade arter. Vi begränsar skogsavverkningen i områden där det förekommer hotade arter.
 • Vi återställer vandringsfiskbestånden genom att uppdatera vattenkraftbolagens miljö- och fiskerinäringsförpliktelser samt genom att riva de mest skadliga dammarna och bygga fisktrappor.
 • Vi utsträcker målet för kolneutralitet 2035 till att också omfatta utsläpp orsakade av finländares konsumtion utomlands och ställer upp mängdbaserade målsättningar för kolsänkorna.

Likställdhet

Vi försvarar jämlikhet, likställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter

All samhällelig verksamhet bör vara baserad på respekt för de mänskliga rättigheterna. Alla bör ha rätt att vara sig själva. Strukturer som orsakar ojämlikhet i samhället bör demonteras. Man bör speciellt stöda människor vars möjligheter begränsas av fördomar, svåra omständigheter, en svag socioekonomisk ställning eller bakgrund. Ingen enskild egenskap får definiera individens värde eller mänsklighet i samhällets ögon. Likställdhet och jämlikhet är en del av den finländska berättelsen. Låt oss fortsätta främja den, arbetet är fortfarande på hälft.

 • Vi sänker åldersgränsen för rösträtt och valbarhet till 16 år vid samtliga val och medborgarinitiativ. Vi utökar de ungas deltagande på alla beslutsnivåer till exempel genom ungdomsfullmäktige.
 • Vi förbättrar möjligheterna att främja jämlikhet och ingripa vid marginalisering samt ökar rättsskyddet genom en helhetsförnyelse av jämställdhetslagen. Vi främjar öppenhet i lönefrågor och likalönsprincipen genom lagstiftningsåtgärder.
 • Vi tar i bruk anonym rekrytering och andra åtgärder för att underlätta anställning av personer med olika slags bakgrund.
 • Vi ingriper i fall av familjevåld och utökar antalet skyddshemsplatser samt tillgängligheten till skyddsplatserna. Vi gör det lättare att utfärda besöksförbud och gör övervakningen av att förbudet efterföljs strängare.
 • Vi stärker offrens ställning, rättigheter och stödet till dem samt ökar resurserna till rättskipning. Kontinuerligt och allvarligt våld i nära relationer bör avgränsas genom lagstiftning så det inte omfattas av förlikning.
 • Vi minskar på onödig könsbestämning i officiella sammanhang.
 • Vi sänker åldersgränsen för förstärkande av juridiskt kön från 18 år till 15 år och ökar tillgängligheten till vård som uppskjuter puberteten.
 • Vi förbjuder medicinskt icke-nödvändiga könskirurgiska åtgärder på intersexuella barn. Vi förbjuder stympningen av barns könsorgan och s.k. omvändelsevård.
 • Vi säkerställer fysisk och social hinderfrihet inom alla tjänster och i alla utrymmen.
 • Vi förbättrar åtkomligheten på offentliga digitjänster och erbjuder också icke-digitala alternativ då det är fråga om ärenden som är nödvändiga att sköta.
 • Vi höjer flyktingkvoten, underlättar familjeåterföreningen och genomför införandet av ett humanitärt visum. Vi ökar den utbildnings- och arbetsrelaterade invandringen samt förbättrar invandrarnas utbildningstjänster och sysselsättningsmöjligheter.
 • Vi förhindrar marginalisering och rasism.

Utbildning, forskning och kultur

Ge var och en möjlighet att lära sig och att lyckas

En stor del av barnen och de unga i Finland mår bra. En del riskerar dock att falla igenom samhällets skyddsnät. Vi måste säkra varje barn en högklassig förskola, grundskola och ett tillräckligt stöd under hela utbildningen. Vi förverkligar den finländska modellen för hobbyverksamhet, där alla barn och unga har minst en kär hobby. Utbildning och forskning är investeringar med hjälp av vilka vi bygger vår framtid. Utbildningsnivån bör höjas och kunskapsnivån förstärkas i hela Finland.

 • Vi demonterar den projektbaserade finansieringen av utbildningen och ökar andelen förutsägbar grundfinansiering. Vi höjer grundfinansieringen av högskolorna och ökar antalet studieplatser permanent och finansierar dem fullt ut.
 • Vi försvarar gratis utbildning och möjliggör heltidsstudier genom att höja studiepenningen. Vi slopar studiestödets dubbelnatur, det vill säga indelningen baserad på lägre och högre högskolexamen. Vi säkerställer att yrkesutbildningen och den gymnasiala utbildningen är lättillgänglig och omfattande och att närundervisningen är tillräcklig i hela landet.
 • Vi garanterar en tillräcklig dimensionering av personalen på alla utbildningsnivåer. Vi skriver in en lärardimensionering i grundundervisningslagen så att varje barn garanteras en tillräcklig individuell utbildning och lärarna arbetsro i undervisningen.
 • Det bör skapas en feedbackkanal för lärarna som rör problem vid inlärningen och kring säkerheten. Lärarna bör också ha tillräckliga befogenheter för att kunna garantera eleverna en trygg studiemiljö.
 • Låt oss utreda vilka följder Coronatiden hade på de ungas välmående och inlärningsskillnader. Vi startar ett mångårigt och tvärvetenskapligt program med hjälp av vilket vi kan återställa de ungas välmående till samma nivå som före Coronatiden.
 • Vi förstärker stödet till eleverna och deras rätt till undervisning i små grupper och till specialundervisning. Handikappade elever och elever med inlärningssvårigheter bör få stöd för sina individuella behov i inlärningssituationen.
 • Vi ingriper omedelbart vid fall av mobbning och skolvåld på ett effektivt sätt och inkluderar olika yrkesgrupper i diskussionen.
 • Vi avvärjer marginalisering mellan olika regioner och skolor genom att stöda verksamheten i daghem och skolor med en jämlikhetspeng.
 • Vi stöder byskolornas livskraft. Stora skolcentrum ska inte grundas på byskolekulturens bekostnad.
 • Vi förlänger rätten till förberedande undervisning till två år för de barn som behöver detta stöd. Vi påbörjar en tvåårig förskola.
 • Vi bör stöda språkkunskapen bland invandrare och andra generationens invandrare och se till att den utvecklas. Språkkunskapen bör kunna garanteras innan man avancerar från en utbildningsnivå till följande.
 • Vi höjer finansieringen av vetenskap och forskning till en nivå som möjliggör ett ambitiöst och resultatrikt forskningsarbete och en ambitiös och resultatrik undervisning.
 • Vi tryggar barnens möjligheter att utöva konst och uppleva konst i daghemmet och i skolan. Vi säkerställer att alla har lika möjligheter att uppleva kultur.
 • Vi tryggar bibliotekstjänsterna så de också i fortsättningen fungerar som en lättillgänglig närservice. Vi finansierar bibliotekens digiövergång, ökar utbudet av elektroniskt material och säkerställer ersättningen till upphovspersonerna.
 • Vi styr en större andel av statens exportstöd till kreativa branscher. Vi ställer som målsättning att höja kulturens och de kreativa branschernas andel av bruttonationalprodukten så den når upp till medeltalet inom EU.
 • Vi uppmuntrar kommunerna att förverkliga konstens enprocentsprincip både vid byggprojekt och i stadsmiljöer.
 • Vi säkrar inkomsterna från nya användningsplattformar och bruksformer för dem som utför kreativa arbeten.
 • Vi förbättrar upphovsrättsersättningarnas genomskinlighet, den ekonomiska effektiviteten och förhandlingspositionen för dem som utför kreativa arbeten.
 • Vi tar i bruk stöd som beaktar kulturbranschens särdrag och ökar antalet statliga konstnärsstipendier och konstnärspensioner.
 • Vi säkerställer bidragen till föreningar och till byggande av idrottsanläggningar och ökar stödet till hobbyidrotten. Vi tar i ännu högre grad hänsyn till funktions- och rörelsehindrade samt andra minoritetsgrupper inom motionstjänsterna.

Ekonomi och utkomst

Vi förnyar ekonomin och främjar hållbara lösningar med hjälp av beskattningen

Finansieringen av välfärdssamhället och hållbara investeringar förutsätter en stark offentlig ekonomi. Vi måste genomföra strukturella förnyelser så att hållbarheten i den offentliga ekonomin kan säkras och så att vi klarar även kommande kriser. Beskattningen bör behållas på en nordisk nivå, vilket tryggar finansieringen av välfärdsstaten, och systemet bör renoveras för att försnabba den gröna övergången. Vi förverkligar en skattereform, där tyngdpunkten i beskattningen flyttas från beskattning av arbete till beskattning av miljö- och andra olägenheter samt av konsumtion. Ekonomin bör stöda människors välmående och social rättvisa samt anpassa sig till de gränser som miljöns bärkraft sätter. Vi ersätter lapptäcket av olika socialstöd med en basinkomst.

 • Vi balanserar den offentliga ekonomin på medellång sikt. Vi förstärker statens roll när det handlar om att jämna ut konjunkturerna. Vi tar i bruk mätare som kompletterar bruttonationalprodukten och beaktar naturkapitalet och människors välmåga.
 • Vi stärker statsfinanserna genom att bryta skuldökningen samtidigt som vi möjliggör ekologiska och sociala investeringar.
 • Vi avvärjer skatteflykt. Vi förhindrar skadlig skattekonkurrens och täpper till hålen i beskattningen genom vilka man undviker beskattning av till exempel avkastningen på placeringstillgångar och dividender samt beskattning som rör företagens resultat.
 • Vi gör det obligatoriskt för alla stora internationella företag att rapportera sina skatter landsvis. Vi ökar det automatiska utbytet av skatteuppgifter länder emellan.
 • Vi befriar små kapitalinkomster från skatt och ökar progressiviteten för att minska inkomst- och förmögenhetsskillnaderna. Vi tar i bruk en moderat förmögenhetsskatt på stora egendomar.
 • Vi skär ner på de miljöskadliga företags- och skattestöden. Vi förnyar de kvarblivande stöden på så sätt att de får en betoning på förnyelse av näringsstrukturen och främjar den gröna övergången.
 • Vi övergår till en enhetlig pensionsförsäkring som tjänas in på hela den beskattningsbara förvärvsinkomsten, inklusive lönearbete och företagarverksamhet. Vi slopar den nedre åldersgränsen på 18 år för intjäning av pension.
 • Vi förverkligar sammanföringen av olika bastrygghetsförmåner till ett allmänstöd som ett steg mot införande av basinkomst.
 • Vi höjer den offentliga och privata finansieringen av forskning, utveckling och innovationer till inalles fyra procent av bruttonationalprodukten senast 2030. Vi riktar finansieringen av innovationer till experiment och utveckling av nya lösningar som främjar den gröna övergången.
 • Vi höjer sysselsättningsgraden till 80 procent. Vi svarar på behovet av experter inför den gröna övergången genom att slopa tillgänglighetsprövningen vid ansökan om arbetstillstånd för att främja arbetskraftsinvandringen. Vi slopar karensen för asylsökande som söker arbete.
 • Vi ökar finansieringen av forskning i och utveckling av cirkulär ekonomi. Vi främjar den cirkulära ekonomins näringsverksamhetsmodeller såsom delningsekonomin och produkt som service-affärsverksamheten.
 • Vi främjar återanvändningen av byggmaterial och rivningsbråte. Vi underlättar utnyttjandet av avfall som nytt råmaterial.
 • Vi främjar tillverkarnas skyldigheter att göra produkterna långlivade och reparerbara. Vi sänker mervärdesskatten på reparationstjänster.
 • Vi stiftar en företagsansvarslag som gäller inom hela EU och som förpliktigar företagen att förhindra miljöbrott och kränkningar av de mänskliga rättigheterna inom hela produktionskedjan.
 • Vi tar i bruk ekometoder för att förstärka hållbarheten och självförsörjningen också i stödkriterierna för den ordinära produktionen.
 • Vi förbättrar energisjälvförsörjningen inom jordbruket till exempel genom att främja produktionen och användningen av biogas.
 • Vi förbättrar avtalen mellan producenter, livsmedelsindustrin och handeln. Vi ingriper i handelns dominerande ställning genom lagstiftning. Vi utreder möjligheten att befria direktförsäljningen från gårdarna och matringarna från mervärdesskatt.

Trafiken och energilösningarna

Vi tryggar Finlands energisjälvförsörjning och klimatmålen

Människor och varor bör kunna röra sig smidigt och hållbart i hela landet och över gränserna. Vi förnyar den ekonomiska styrningen av trafiken så att den uppmuntrar till regionalt hållbara val på ett rättvist sätt. Vi investerar i främjande av kollektiv- och lätt trafik samt i utsläppsfri trafik.

Det är bråttom med att svara på klimatnödläget genom att minska på fossilberoendet. Därför bör den rättvisa övergången till en klimatpositiv ekonomi försnabbas. Vi stöder medborgarnas hållbara val för att var och en ska ha möjlighet att leva hållbart oberoende av sin ekonomiska ställning eller bostadsort.

 • Vi främjar teknologier som binder kol och återanvändningen av kol som råvara genom att ställa upp egna målsättningar för negativa utsläpp och teknologisk kolbindning och genom att konkurrensutsätta lösningar i form av öppen auktion.
 • Vi kör ner företags- och skattestöden för fossila bränslen. Vi gör upp ett nationellt program för att förstärka energisjälvförsörjningen och för att snabbt slippa importen av fossil energi.
 • Vi försnabbar övergången till ren energi genom att främja sådana lösningar inom värmeproduktionen som inte baserar sig på förbränning. Vi främjar lagring av energi, byggande av elnät för överföring av el och vätgas samt främjar flexibilitet i energikonsumtionen.
 • Vi försnabbar ökningen av sol- och vindkraft genom att underlätta kopplingen av kraftverk till nätet och genom att försnabba lovförfarandet. Vi bygger vindkraft i olika delar av Finland utan att riskera gränssäkerheten.
 • Vi förnyar kärnenergilagen och gör regleringen smidigare av speciellt små modulära kärnreaktorer utan att pruta på säkerheten.
 • Vi stöder avvecklingen av fossila energiformer och ibruktagande av lågenergilösningar samt utsläppsfria sätt att röra sig. Vi riktar energi- och trafikstödet till människor, som inte har möjligheter att omedelbart gå över till alternativ med låga utsläpp.
 • Vi tar i bruk en vägavgift för tung trafik som speciellt gäller den internationella transittrafiken. Vi beviljar anskaffningsstöd till fordon med låga utsläpp i yrkestrafik.
 • Vi finansierar projekt som främjar fotgängare, cyklister och kollektivtrafiken. Vi riktar väganslagen till underhåll och förbättring av säkerheten. Vi stöder kollektivtrafiken så den trafikformen växer.
 • Vi stöder utvidgningen av laddningsnäten för elbilar och antalet tankstationer för biogasfordon samt sambruk av personbilar.
 • Vi tar i bruk graderade trängselavgifter för att ersätta bränsleskatterna och ser till att de är störst där det finns flest alternativ till att använda egen bil.
 • Vi ändrar reseavdraget så att kompensationen riktas till småinkomsttagare och sporrar folk att använda kollektivtrafik. Vi slopar den fria bilförmånen för att få folk att röra sig mer med kollektivtrafik och andra alternativ med lägre utsläpp.
 • Vi ökar satsningen på rälstrafik, och särskilt på förbindelser som ersätter flygtrafiken i hemlandet, på banunderhåll och på elektrifiering samt på åtgärder som avlägsnar flaskhalsar.
 • Vi styr flygtrafikstödet till förbättring av tågförbindelserna.
 • Vi ökar antalet hållplatser vid tågbanorna och startar en regelbunden lokaltågstrafik. Vi ger stadsregionerna möjligheter att konkurrensutsätta tågtrafiken genom statligt stöd.

Utrikespolitik och trygghet

Vi främjar stabilitet, fred och trygghet globalt

Ett gott liv byggs utifrån en känsla av trygghet och rättvisa. Tryggheten föds inte bara genom att de yttre hoten mot vårt samhälle avvärjs, utan också de inre sönderrivande krafterna bör motarbetas. Säkerhetsläget i Europa har förändrats radikalt och instabiliteten i världen ökat. Nu måste vi klara av att omvärdera Finlands ställning inom försvarssamarbetet och förstärka alliansen med andra länder. Vi bör förstärka de internationella avtalen som begränsar krigets skador och främja en kärnvapenfri värld samt utveckla värnplikten och trygga Finlands försvarsförmåga i alla situationer. Vi måste förbereda oss på nya hot såsom hybridpåverkan och cyberattacker.

 • Vi utvecklar EU:s gemensamma försvars- och säkerhetspolitik i jämbredd med NATO. Vi förstärker medlemsländernas inbördes samarbete till exempel i samband med försvarsmaktens materiel- och immateriella anskaffningar.
 • Vi utvidgar Finlands försvar till att gälla hela årsklassen genom en gemensam och allmän värnförplikt som också möjliggör vapenfri tjänst som ett alternativ.
 • Vi förbereder oss för hybridanfallssituationer genom samarbete mellan statsförvaltningens olika branscher och försvarsmakten. Vi ökar finansieringen av undersökning av cyberbrott.
 • Vi säkerställer förmågan till tillräcklig självförsörjning inom försvaret, energiproduktionen, matproduktionen och inom andra centrala samhälleliga verksamheter.
 • Vi avvärjer informationspåverkan och stärker medieläskunnigheten samt förmågan till mediekritik.
 • Vi höjer biståndsfinansieringens andel till 0,7 procent av bruttonationalprodukten. Vi förutsätter ansvarsmedvetenhet, inverkan och effektivitet inom allt biståndsarbete.
 • Vi deltar aktivt i arbetet mot korruption i Finland och internationellt tillsammans med andra stater. Vi tar regelbundet till oss forskningsresultat om olika korruptionsformer och deras förekomst för att säkerställa att arbetet mot korruptionen är koncentrerat på rätta saker.

Välmåga och hälsa

Vi åtgärdar vårdkrisen, stöder barn och unga och förbättrar mentalhälsotjänsterna

Till det finländska välfärdssamhällets löften hör att människor får en human och effektiv hälsovård oberoende av sin livssituation eller bostadsort. Genom att stärka de offentliga bastjänsterna säkerställs att tjänsterna är likställda och tillgängliga för alla som behöver dem. Tyngdpunkten bör flyttas över till förebyggande åtgärder för att förhindra sjukdomar och främja välmågan. Den mentala hälsan bör tas på lika stort allvar som den fysiska.

 • Vi ger välfärdsområdena beskattningsrätt för att säkerställa självstyret och förstärker finansiering som uppmuntrar till förebyggande åtgärder. Vi kompletterar det offentliga tjänsteutbudet med privata tjänster och tjänster som tredje sektorn erbjuder. Vi förstärker övervakningen för att trygga kvaliteten på tjänsterna.
 • Vi förbättrar lågtröskeltjänsterna inom hälsovården och ökar samarbetet mellan välfärdsområdestjänsterna och motions- och kulturtjänsterna.
 • Vi tar i bruk mobila mottagningar som en del av servicehelheten för tjänster som lämpar sig för det konceptet. Vi utnyttjar digitala tjänster.
 • Vi utvecklar modeller för tidigt ingripande med hjälp av vilka vi kan förhindra problem från att hopa sig och en ökning av tjänstebehovet.
 • Vi tar i bruk egenläkarmodellen samt hälsocentraltjänster som man inte behöver köa till och som konstaterats vara effektiva och bra. Vi utvecklar både mentalhälsopunkter med låg tröskel (till exempel mentalhälsoambulanser) som stöd för första hjälpen och socialjouren.
 • Vi förbättrar tillgången på yrkeskunniga inom vården och gör branschen mer lockande för att minska på antalet som byter jobb. Vi utökar vid behov utbildningsplatserna och -modellerna inom vården.
 • Vi utökar hemtjänsten för familjer som behöver stöd och gör det lätt att söka stödet. Vi inkluderar stödtjänster riktade till de ungas föräldrar i familjecentralernas tjänsteutbud.
 • Vi främjar barnbudgeteringen i kommunerna och välfärdsområdena samt ser till att det i allt beslutsfattande ingår en utvärdering av vilka konsekvenser besluten får för barnen.
 • Vi säkerställer att alla har tillgång till högklassiga sexualhälsotjänster oberoende av ålder och kön. Vi tar i bruk avgiftsfri prevention för unga under 25 år och erbjuder dem gratis mensskydd.
 • Vi gör det möjligt lagstiftningsvägen att få abort på basis av eget beslut ända upp till 18 graviditetsveckan. Vi sänker åldersgränsen för frivillig sterilisation till 18 år.
 • Vi stöder de äldres boende i det egna hemmet genom att erbjuda vård-, stöd och trygghetstjänster i hemmet.
 • Vi stöder boende som står i samklang med de egna behoven och ser till att bostäderna görs hinderfria.
 • Handikappade bör erbjudas personligt stöd samt resor med invalidtaxi för att garantera att de kan delta i det moderna samhället och de möjligheter samhället erbjuder. Antalet betalda resor bör också räcka till hobbyer och upprätthållande av den sociala interaktionen.