Vuoden 2023 eduskuntavaalit pidetään 2.4.2023. Vihreiden jäsenet pääsevät Varsinais-Suomessa vaikuttamaan suoraan eduskuntavaalien ehdokasasetteluun. Varsinais-Suomen vihreät järjestää eduskuntavaaliehdokkaiden valinnasta neuvoa-antavan jäsenkyselyn syyskuussa. Kysely tehdään sähköpostitse verkkokyselynä 19.–25.9.2022.

Kyselyyn pääsevät vastaamaan kaikki vihreiden varsinaissuomalaiset jäsenet, jotka ovat vuoden 2022 alkaessa täyttäneet 15 vuotta, maksaneet puolueen vuoden 2022 jäsenmaksun 16.8.2022 mennessä.

Kyselyssä kysytään jäseniltä, keitä ehdotetuista henkilöistä he kannattavat eduskuntavaaliehdokkaiksi. Kyselyssä voi kannattaa kaikkiaan kahdeksaa ehdokasta suosituimmuusjärjestyksessä. Kyselyn tulosta käytetään valittaessa piirin eduskuntavaaliehdokkaita.

Ehdokkaita jäsenkyselyyn voivat esittää piirin jäsenyhdistykset sääntöjensä mukaisella tavalla, piirihallitus ja piirin vaalityöryhmä. Yhdistysten on nimettävä ehdokkaat jäsenäänestykseen viimeistään 2.9.2022.

Jäsenkyselyn säännöt

(Mukailevat soveltuvin osin Vihreä liitto rp:n vaalijärjestystä)

1. Jäsenkysely on piirin eduskuntavaalien ehdokasasettelua valmisteleva, neuvoa-antava mielipidetiedustelu. Piirijärjestö nimeää eduskuntavaaliehdokkaat yhdessä tai useammassa erässä piirijärjestön yleiskokouksessa tai – jos yleiskokous niin valtuuttaa – piirihallituksen kokouksessa.

Osanotto jäsenkyselyyn

2. Jäsenkyselyyn saavat ottaa vastaajina osaa piirijärjestön jäsenyhdistysten henkilöjäsenet sekä vaalipiirissä asuvat puolueen valtakunnallisten henkilöjäsenyhdistysten jäsenet, jotka ovat vuoden 2022 alkaessa täyttäneet 15 vuotta ja maksaneet vuoden 2022 jäsenmaksun 16.8.2022 mennessä. Vastaamaan oikeutettuja eivät ole eronneet, erotetut eivätkä ns. “sitoutumattomiksi” ilmoittautuneet jäsenet.

Ehdokkaiden esittäminen

3. Oikeus nimetä ehdokkaita jäsenkyselyyn on puolueen jokaisella vaalipiirissä toimivalla jäsenyhdistyksellä, piirin vaalityöryhmällä ja piirihallituksella. Kukin jäsenyhdistys saa esittää sen määrän henkilöitä, joka vaalipiirissä saadaan asettaa eduskuntavaaleissa ehdokkaiksi (17). Päätöksen ehdokkaiden nimeämisestä jäsenkyselyyn tekee asianomaisen jäsenyhdistyksen hallitus. Selvyydeksi todetaan, että jäsenyhdistyksen hallitus tai jäsenyhdistyksen kokous voi päättää ehdottamisen delegoinnista.

4. Jäsenkyselyyn ei saa nimetä henkilöä, joka ei ole valtiollisissa vaaleissa vaalikelpoinen.

5. Esitykset ehdokkaiksi jäsenkyselyyn on tehtävä piirihallitukselle viimeistään 2.9.2022. Jäsenkyselyä ei kuitenkaan järjestetä, jos kyselyyn nimetään alle 20 ehdokasta.

Jäsenkyselyn toimittaminen

6. Jäsenkyselyn toimittaa piirihallituksen asettama vaalityöryhmä.

7. Vaalitoimikunta vahvistaa jäsenkyselyyn liittyvät määräajat, jotka ovat:

  • vastaajaluettelon vahvistaminen 5.9.2022
  • ehdokasluettelon vahvistaminen 5.9.2022
  • jäsenkyselyn alkaminen 19.9.2022
  • jäsenkyselyn päättyminen 25.9.2022
  • jäsenkyselyn tuloksen toteaminen 27.9.2022

8. Piirijärjestö poimii alueella toimivien yhdistysten on 16.8.2022 vallinneen jäsentilanteen jäsenrekisteristä. Puolue toimittaa toimikunnalle luettelon sellaisista piirin alueella asuvista puolueen jäsenistä, jotka kuuluvat vain johonkin valtakunnalliseen yhdistykseen. Näiden perusteella toimikunta vahvistaa luettelon jäsenkyselyn vastaajiksi oikeutetuista henkilöistä.

9. Vaalityöryhmä kerää ehdotetuilta ehdokkailta kirjalliset suostumukset ja vahvistaa ehdokasluettelon. Kirjallisena suostumuksena pidetään vain henkilön allekirjoittamaa puolueen eduskuntavaalien ehdokassopimusta. Vaalityöryhmä vahvistaa ehdokkaiksi kaikki jäsenyhdistysten ehdottamat henkilöt, joiden allekirjoitettu kirjallinen suostumus on toimitettu vaalityöryhmälle 5.9. kello 16.00 mennessä.

10. Jäsenkysely toteutetaan sähköpostitse verkkokyselynä noudattaen soveltuvin osin puolueen sääntöjen 33 §:ssä kuvattua suhteellista vaalitapaa.

11. Jäsenkyselyn tulos lasketaan suhteellisen vaalitavan mukaan siten kuin täytettäviä paikkoja olisi kahdeksan (8). Vastaaja voi kyselyssä kannattaa enintään 8:aa ehdokasta. Jokainen annettu ääni jaetaan kannatettujen ehdokkaiden kesken ensimmäiselle sijalle asetetun ehdokkaan saadessa yhden äänen, toiselle sijalle asetetun saadessa puoli ääntä, kolmannelle asetetun saadessa yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen.

12. Jäsenkyselyn tulokseen ei lueta henkilöä, jota vaalikelpoisuuden menettämisen, kieltäytymisen tai muun sellaisen syyn vuoksi ei voida asettaa ehdokkaaksi eduskuntavaaleissa.

13. Täydentäviä määräyksiä jäsenkyselyn toimeenpanosta voi antaa piirihallitus tai vaalityöryhmä

[3., 4., ja 9. pykälää täsmennetty vaalityöryhmän päätöksellä 22.8.2022]