En av de största globala kriserna i vår tid är den av människan förorsakade klimatförändringen. Dess följder är ett hot mot jordklotets natur och människan. Det krävs vida samhälleliga förändringar för att begränsa klimatets uppvärmning, ens till en nivå som kan anses anpassbar.

Vad beträffar klimatförändringen, kan vi i kommunerna svara på utmaningarna på flera sätt. Vi kan påverka via planering, markanvändning, energival, anskaffningar och byggande.

Åttio procent av Finlands växthusutsläpp härstammar från energibruk t.ex. produktion av värme och elektricitet samt trafiken. Nationellt är kommunerna märkbara producenter och brukare av energi. Därmed är det av betydelse vilken form av energi vi använder.

Valen vi gör har betydelse för klimatförändringen. Miljövänliga alternativ behöver nödvändigtvis inte bli dyra. Vi kan förbättra och effektivera olika alternativ och spara på energi. Dessa åtgärder syns i skattebetalarens plånbok på ett positivt sätt.

Kommunerna kan påverka utsläppen genom planerings- och markpolitik. Hur som samhällsstrukturen byggs upp påverkar människornas behov att röra på sig, t.ex. hur mycket och med vilka medel. Därför är det viktigt att i planeringen beakta hur boende, arbetsplatser och service är placerade.

Kommunerna har också möjlighet att själv, med egna åtgärder, påverka infrastrukturen och vilka alternativa fortskaffningsmedel används.

Nästan tvåtredjedelar av offentliga uppköp och konsumtionsutgifter är sådana som kommunerna står för och i.o.m. att styra konsumtionen till att vara mera klimatvänlig går det att påverka. En hållbar anskaffning minskar på behov av energi- och materialförbrukning under hela livscykeln.

Härmed har anskaffningsstrategier en central roll, då det gäller att göra klimatvänliga val. Kommunerna kan t.ex. göra klimatvänliga samanskaffningar av t.ex. solpaneler eller hela anläggningar. Kommunerna kan också förutsätta att de företag som erbjuder tjänster är klimatvänliga.

I samhällen med låga utsläpp satsar man på cirkulär ekonomi och en fungerande sophantering. Kommuner bör satsa på att minska uppkomst av avfall och öka återanvändning samt recirkulation.

Klimatförändringen framskrider otvivelaktigt och följderna kan också upplevas lokalt. Därför är det viktigt att kommunerna beaktar och anpassar sig i framtiden till klimatförändringen i såväl samhällsplanering, byggandet och vad beträffar samhällstekniska lösningar. Speciellt skärgårdens och kustens befolkning är mest sårbara för följderna av en klimatförändring.

Vi kan åstadkomma en hållbar framtid i kommunerna om vi beaktar klimatförändringen i all kommunalt beslutsfattande. De kommuner som är fokuserade på framtiden har stora möjligheter att bli pionjärer i att bekämpa klimatförändringen.

Också Pargas borde vara den kommun som ser framtidens melodi och vara en föregångare.

Helena Särkijärvi, Egon Nordström

De Gröna, Pargas

 

Texten publicerades i Åbo Underrättelser den 4 mars 2021.