Aluevaltuuston varapuheenjohtaja Heidi Aaltonen (vihr.) ja varavaltuutettu Panda Eriksson (sit. vihr.) tekivät tänään Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuustossa aloitteen tasa-arvosuunnitelmien laatimisesta ja toteuttamisesta Varsinais-Suomen hyvinvointialueella.

Tasa-arvosuunnitelman tavoite on luoda hyvinvointialueen hallintoon työkaluja, joilla voi seurata ja kehittää tasa-arvoa läpileikkaavasti hyvinvointialueen organisaatiossa.

Aloitteen jättäneiden Aaltosen ja Erikssonin mukaan tasa-arvosuunnitelmia tarvitaan, koska Varha on seka valtaa työnantaja että palveluntuottaja. Jokainen työntekijä, asiakas ja potilas on kohdattava samanarvoisena, omana itsenään.

Aloitteen teksti:

Aloite tasa-arvosuunnitelmien laatimisesta ja toteuttamisesta Varhassa

Tasa-arvosuunnitelman tavoite on luoda organisaatioon työkaluja, joilla voi seurata ja kehittää tasa-arvoa läpileikkaavasti organisaation sisällä. Tasa-arvon lisäksi se voi mieluusti sisältää myös yhdenvertaisuuteen liittyviä aspekteja. Varha on sekä valtava työnantaja että palveluntuottaja. Me allekirjoittaneet esitämme, että Varhassa luodaan tasa-arvosuunnitelmat sekä organisaatiolle työpaikkana että potilas-/asiakaskohtaamistyölle. Suunnitelmien tulee olla konkreettiset ja sisällyttää tapoja mitata, seurata, arvioida ja edistää tasa-arvon toteutumista, sekä arvioida myös asioita, jotka voivat estää tasa-arvon toteutumista.

Tasa-arvo koskee sukupuolten välistä samanarvoisuutta. Tasa-arvosuunnitelmassa tulee kuitenkin huomioida moninaisuus laajemminkin. Suomessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä suojaavat syrjinnältä perustuslakia yksityiskohtaisemmin yhdenvertaisuus-ja tasa-arvolait. Yhdenvertaisuuslaki antaa syrjintäsuojan seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Välittömän ja välillisen syrjinnän ohella syrjinnäksi käsitetään myös häirintä ja käsky tai ohje syrjiä. On myös huomioitava, että syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se ihmistä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Syrjinnän kiellon ohella laki velvoittaa työnantajia edistämään yhdenvertaisuutta.

Työntekijöiden lisäksi Varha huolehtii alueen sosiaali-ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. Tämä koskee tietysti myös haavoittuvaisessa asemassa olevia ryhmiä, jotka kokevat tilastollisesti todennäköisemmin syrjintää, kuin normeihin istuva väestönosa, sillä sote-palveluiden järjestäminen myös vähemmistöön kuuluville kuuluu hyvinvointialueen tehtäviin.

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat henkilöt kohtaavat edelleen ennakkoluuloja sosiaali-ja terveyspalveluissa ja eivät ehkä uskalla käyttää kaikkia heille kuuluvia palveluita. Etenkin näihin vähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret kärsivät ennakkoluuloista, joka lisää mm heidän mielenterveysongelmiaan, joka taas kasvattaa terveyseroja. Palveluita järjestettäessä tulee huomioida, että jokaisella seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien ihmisten hoidosta ja palvelusta vastaavalla työntekijällä on perusosaaminen sukupuoli-ja seksuaalivähemmistöistä, sekä ajankohtaisin tieto heidän erityistarpeistaan ja tarjolla olevista tukipalveluista. Palveluiden uudelleenorganisoinnissa ja kehittämisessä tulee myös paremmin huomioida vähemmistöjen tarpeet, heteronormatiivisen ajattelumallin sijaan. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia on kaikissa ikäryhmissä ja kaikissa eri elämäntilanteissa olevia.

Näin ollen me valtuutetut Aaltonen ja Eriksson teemme aloitteen tasa-arvosuunnitelmien toteuttamisesta ja laatimisesta Varhassa ja peräänkuulutamme vähemmistösensitiivistä sosiaali- ja terveyspolitiikkaa huomioiden kaikki hyvinvointialueen osalliset.