Vårt program för välfärdsområdesvalet

Den gröna social- och hälsovårdspolitiken grundar sig på mänskliga rättigheter, likställdhet och jämlikhet. Den finländska välfärdsstaten är uppbyggd utifrån en stark primär hälsovård och erbjuder humana, effektiva och preventiva hälsovårdstjänster. Välfärdsområdenas förvaltning och beslutsfattning är öppen, lättförståelig och enkel att följa. Vi tryggar jämlika möjligheter och kanaler att utöva inflytande så att alla invånare kan delta i utvärderingen och utvecklingen av beslutsfattandet.

Det finns en kort och en lång version av vårt program för välfärdsområdesvalet. Den korta versionen kan du läsa på den här sidan, den långa versionen hittar du här.

Vårt program för välfärdsområdesvalet:

Likställdhet

 • Avsikten med välfärdsområdet är att framför allt svara för befolkningens välfärd inom ifrågavarande område – det handlar om att erbjuda tjänster till alla åldersgrupper i alla livssituationer och livsfaser.
 • Användarna av tjänsterna, och i synnerhet de som befinner sig i en svagare situation, ska höras som en del av allt beslutsfattande inom områdesförvaltningen.
 • Vi satsar på att bekämpa fattigdom och ojämlikhet: Medborgarna bör ha tillgång till likvärda och heltäckande social- och hälsovårdstjänster oberoende av bostadsort och livssituation.
 • Kunden bör tas hand om med beaktande av hens helhetssituation istället för att man åtgärdar en enskild utmaning.
 • Vi ser till att kontinuiteten inom sysselsättningstjänsterna är tryggad.
 • Man bör alltid få service på sitt eget språk.

Förebyggande insatser och effektivitet

 • Vi förstärker den offentliga primära hälsovården och basnivån inom socialtjänsterna och flyttar på detta sätt över tyngdpunkten till förebyggande grundläggande tjänster med låg tröskel.
 • Vi säkrar alla rätt vård i rätt tid.
 • Vi erbjuder enklare tjänster individuellt genom att koncentrera oss på individens/familjens behov och på att ge stöd i vardagen.
 • Vi ser till att man i skolor och läroinrättningar utan att behöva reservera tid kan få tag på en hälsovårdare, kurator, psykiatrisk hälsovårdare eller någon annan medlem i arbetsgruppen som består av personer med olika yrken. Man bör utan fördröjning få en mottagningstid hos en skolpsykolog eller skolläkare.
 • Sexualrådgivning med låg tröskel och även sexualterapi bör vid behov stå till buds för alla.
 • Vi arrangerar vården på ett sätt som tryggar kontinuiteten, sömlösa vårdkedjor och egenläkarsystemet.

Samhällsansvar

 • Vi bör tillämpa en regelbunden, kontinuerlig och vetenskapsbaserad utvärdering av kvaliteten och tillgängligheten på tjänsterna.
 • Vi bör beakta miljöpåverkan inom upphandlingarna.
 • Vi tryggar möjligheterna för arbetstagarna att inverka på sitt eget arbete samt att skola och utveckla sig. Samtidigt tryggar vi arbetsrotationen och rättvisa lönenivåer.
 • Vi stöder personalens välmåga, motivation och arbetsförankring genom att satsa på arbetsgemenskapsfärdigheter och arbetsledningsförmåga.
 • Vi reserverar tillräckligt med tid till förmansarbete.
 • Vi tar anonym rekrytering i användning som en del av en högklassig rekrytering.